Teknik: blandteknik på duk
Mått: 50×61 cm

Ari Eskelinen, 67 år

 

I mitt måleri har jag utforskat just förhållandet mellan det konkreta i förhållande till det abstrakt, det minimalistiskt i förhållande till det expressivt abstrakta. Den gräns som avgränsar två så till synes diametralt olika förhållanden i fråga om form, icke-form, materia, icke – materia blir för mig ett nog så intressant förhållande att utforska i mitt måleri som jag sedan redovisat i ett antal utställningar under temat ”Horisontalitet kontra Vertikalitet”. Horisontalitet är en utsträckning i tid och rum där saker och ting har sin benämning och funktionalitet. Vertikalitet en mer abstrakt linje utanför tiden och rummet och som mer förbinder ”ett något härnere” med ”ett något” däruppe. Man skulle kunna säga att det även har ett andligt inslag.  I min tavla ”Himmel och Jord”, som är med på denna utställning, möter himlen jorden på ett sätt där bägge vill anta likvärdiga betydelser och förtätning. För att något understryka det likvärdiga låter jag himlen bli lika taktil och strukturell som jorden, nästintill så att luft, himmel kan blir något av ”materia”, ett något man skulle kunna röra vid , ta i sin hand. Den linje som avgränsar himmel och jord blir betydelsebärande i det att den i hög grad blir himlens konturlinje och på samma sätt jordens konturlinje. Det är som horisontlinjen vid ett hav, där himmel möter hav, eller som i en öken där sand möter himmel, däremellan en linje. Vem tillhör linjen? Vem tillhör denna gränslinje, denna gränszon? Himlen när ända ner till marken, marken når ända upp till himlen!

Sedan 17 år har jag en ateljéplats i Varvsarbetarhuset, Sätra Varv. Vi är ett konstnärskollektiv som är verksamma i husets åtta ateljéer. Jag är bildkonstnär och arbetar i en uttrycksform som ter sig minimalistisk men som också stundom gränsar till abstrakt expressionism. Har gått konstskolor under slutet av sjuttiotalet och i början av åttiotalet bör. Efter det fick jag också stipendium från konstnärsnämnden. Men sen fick mitt liv en helt annan riktning där jag ägnade mig åt musik vilket fick till följd att jag inte målade under tjugofem års tid. Innan jag började måla igen efter ett så långt uppehåll så gick jag skrivarakademin i fyra terminer vilket resulterade i att jag kom att utveckla ett poesiskrivande. Är publicerad i tre antologier. Har ännu inte sökt eget förlag. Började därefter måla igen då jag fick ett erbjudande om ateljéplats i Varvsarbetarhuset, Sätra Varv och har sedan dess haft ett tiotal utställningar samt medverkat i några samlingsutställningar samt i två konstevent.