Ekaterina Pribytkova

Konstverkets titel: Bryta isolering
Teknik: Akryl
Mått: 40 x 40 cm

Se mer: https://theforestofstars.wixsite.com/portfolio