Mio Elias Halvarsson

Titel: Dreaming of a flat chest.
Teknik: Glaserat stengods
Mått: 50 x 43 x 48 cm