Myada Yassim

Titel: I skogen  
Teknik: Akryl på duk 
Mått: 100 x 100 cm